Regulaminy Drive Cup 2018

Zakończyliśmy prace nad regulaminami, ostatnie poprawki zostaną wprowadzone przed pierwszą eliminacją na Autodromie Jastrząb.  Kolorową czcionką zaznaczone są wprowadzone zmiany w stosunku do wersji pierwotnej.  Uwagi lub propozycje można nadal nadsyłać e-mailowo:

Regulamin ramowy Drive Cup 2018

OGÓLNIE
 1. „Drive Cup ” to cykl imprez dla kierowców chcących podnieść swoje umiejętności jazdy samochodem poprzez rywalizację sportową. Podczas imprezy kierowcy najpierw zapoznają się z trasą prób, a później próbują przejechać je jak najszybciej. Do klasyfikacji końcowej imprezy liczy się łączny czas uzyskany na wszystkich próbach z pomiarem czasu.
UCZESTNICTWO W IMPREZIE

2. Uczestnikiem imprezy może być każdy, kto spełni wymagania regulaminowe. Kierowca nie musi posiadać prawa jazdy ani licencji sportowej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zawodach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (na wybranych obiektach). Do imprezy może zgłosić się sam kierowca lub kierowca z pilotem. W drugim wypadku pilot musi uczestniczyć we wszystkich przejazdach danej imprezy.

3. Uczestnicy mogą wystartować samochodem spełniającym warunki Regulaminu Technicznego i dopuszczonym przez Organizatora.

4. Jedna osoba może w danej imprezie wystartować:

 • jako kierowca lub pilot
 • dwukrotnie, raz jako kierowca, a raz jako pilot
 • dwukrotnie jako kierowca, ale w dwóch różnych grupach
 • dwukrotnie jako pilot
ZGŁOSZENIA I WPISOWE

5. Terminy zgłoszeń, wysokość wpisowego, numer konta i inne informacje tego typu podawane są w Regulaminie Imprezy.

6. Przesłanie zgłoszenia w dowolnej formie oznacza, że uczestnik zapoznał się z odpowiednimi regulaminami i będzie ich przestrzegał. Akceptuje fakt iż sporty motorowe są niebezpieczne oraz, że uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

7. Uczestnik zgłaszając się do imprezy ma obowiązek podać prawdziwe dane dotyczące członków załogi i samochodu. Wszelkie rozbieżności pomiędzy nimi a stanem faktycznym mogą spowodować nałożenie stosownych kar według uznania Organizatora: od upomnienia do usunięcia załogi z imprezy lub całego cyklu bez zwrotu poniesionych kosztów.

8. Uczestnik jest przyjęty na zawody po przesłaniu zgłoszenia, wyrażeniu zgody przez Organizatora na jego start i wniesieniu stosownej opłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia.

9. Jedno auto może być zgłoszone w imprezie z dwoma numerami startowymi.

10. Po poinformowaniu Organizatora o rezygnacji z udziału w imprezie wpisowe:

 •  jest zwracane w wysokości 100% do 7 dni przed imprezą
 •  jest zwracane w wysokości 50% na 1-6 dni przed imprezą
 •  przepada na rzecz Organizatora w dniu imprezy, wliczając w to dzień treningowy.
DOPUSZCZONE POJAZDY

11. Do udziału w imprezie dopuszcza się sprawne samochody osobowe spełniające wymagania Regulaminu Technicznego podzielone na odpowiednie Grupy i Klasy, które pomyślnie przejdą Badanie Kontrolne i zostaną zaakceptowane przez Organizatora.

12. Na poszczególnych imprezach istnieje możliwość stworzenia dodatkowej klasyfikacji dla minimum 4 aut (np. markowej lub pojemnościowej) w każdej z grup lub osobno. Jeżeli jest to klasa pojemnościowa to do klasyfikacji rocznej będą przydzielane punkty w/g miejsc zajętych w istniejącej klasie wyższej.

OBOWIĄZKI STARTUJĄCYCH

13. Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia z imprezy uczestnik zobowiązany jest do:

 • zapoznania się i zaakceptowania regulaminów: Ogólnego, Imprezy i Technicznego
 • obecności na odprawie uczestników i zgłoszenia się do Badania Kontrolnego
 • jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kasku ochronnym (z homologacją „E” lub FIA)
 • sportowego i kulturalnego zachowania się podczas trwania imprezy
 • stosowania się do próśb i zaleceń Organizatora lub obsługi imprezy
BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA RUCHU

14. Podczas prób mierzonych w samochodzie mogą przebywać wyłącznie osoby zgłoszone do zawodów.

15. Załogi zobowiązane są do podjeżdżania na start prób sportowych według kolejności numerów startowych. Za zgodą Organizatora kolejność ta może być zmieniona.

16. Rysunki prób dostarczone przez Organizatora są poglądowe. Uczestnicy przed rozpoczęciem jazd z pomiarem czasu będą mieli możliwość zapoznania się z trasą podczas przejazdów zapoznawczych.

17. Na terenie imprezy przyjmuje się zasady ruchu drogowego obowiązujące na drogach publicznych w Polsce i zabrania jazdy z szybkościami powyżej 30 km/h oprócz prób sprawnościowych i wyznaczonych sektorów.

18. Osoby przebywające na terenie imprezy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i będą z niego usuwane. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli w w/w temacie.

19. Organizator może wyznaczyć strefy zamknięte dla uczestników, członków zespołów lub kibiców w których przebywanie jest zabronione.

20. Sporty motorowe niosą ze sobą ryzyko wypadków dlatego zaleca się wykupienie ubezpieczeń NNW i OC obejmujących zawody tego typu.

NAGRODY, PUNKTACJA I KARY NA POSZCZEGÓLNYCH RUNDACH

21. Każde zawody składają się z przejazdów zapoznawczych i mierzonych na czas. Ich ilość określa regulamin danej imprezy (Regulamin Imprezy).

22. O wyniku decyduje suma czasów ze wszystkich przejazdów z mierzonym czasem powiększona o ewentualne kary.

23. Do czasu przejazdu dolicza się:

 • 5 sek. za falstart
 • 5 sek. za przesunięcie poza obrys podstawy znaczników trasy (np. słupków, opon)
 • 15 sek. za rozbicie szykany
 • 30 sek. za nieprawidłowe pokonanie trasy
 • karę „uznaniową” w nietypowych sytuacjach

24. Jeżeli kierowca nie ukończy próby, za czas przejazdu uznaje się jego bezpośrednio wcześniejszy lub późniejszy czas z tej próby powiększony o 60 sek.

25. Za ukończenie zawodów uznaje się przejechanie co najmniej połowy prób mierzonych (czyli np. 3 z 5, 3 z 6, 4 z 7…).

26. Minimalna ilość samochodów w klasie pojemnościowej wynosi 4. Auta z klas które się nie zebrały zostaną przeniesione do klasy wyższej, aż do uzyskania minimalnej frekwencji.

27. Organizator przyzna puchary lub inne nagrody za 1,2 i 3 miejsce we wszystkich klasach które się zebrały, w klasyfikacji generalnej oraz innych które były rozgrywane.

28. Puchary lub nagrody powinny być odebrane osobiście lub przez upoważnione osoby podczas uroczystości rozdania nagród. Nagrody i puchary nieodebrane przechodzą na własność Organizatora.

PUNKTACJA ROCZNA DRIVE CUP 2018

29. Po każdej rozegranej rundzie we wszystkich klasyfikacjach przyznawane są punkty niezależne od frekwencji:
1-100, 2-80, 3-60, 4-50, 5-40, 6-30, 7-25, 8-20, 9-15, 10-10, 11-9, 12-8, 13-7, 14-6, 15-5, 16-4, 17-3, 18-2, 19-1, 20 i dalsze 0

30. Do klasyfikacji rocznej będą wzięci pod uwagę zawodnicy którzy ukończą co najmniej 3 rundy Drive Cup, a zaliczone im będą punkty z maksymalnie n-1 rund, gdzie n oznacza liczbę eliminacji.

31. Do klasyfikacji rocznej będzie dodane:

 • po 5 pkt. za każdą eliminację
 • punkty zdobyte podczas Super Prób rozgrywanych podczas treningów
PROTESTY I WYJAŚNIENIA

32. Organizator nie przewiduje funkcjonowania protestów w formie praktykowanej na innych zawodach, ale każdy z uczestników ma prawo poprosić o wyjaśnienie sytuacji spornej.

33. Prośby o wszelkie wyjaśnienia prosimy składać wyłącznie do Dyrektora Zawodów lub obsługi biura zawodów.

34. Organizator rozpatrzy wszelkie uwagi regulaminowe lub błędy dotyczące pomiaru czasu zgłoszone do 15 minut po opublikowaniu wyników prowizorycznych danej rundy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

35. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania imprezy zarówno w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

PRZEPISY KOŃCOWE

36. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
 • zmian we wszystkich regulaminach w ciągu trwania sezonu
 • ograniczenia ilości uczestników
 • wprowadzania dodatkowych klasyfikacji, pucharów itp. w ciągu sezonu

Regulamin techniczny Drive Cup 2018

OGÓLNIE

1. Sporty motorowe są obarczone ryzykiem dlatego Organizator i Uczestnicy dołożą wszelkich starań aby zminimalizować możliwość wypadku i ewentualnych uszkodzeń.

2. Samochody uczestników muszą:

 • być sprawne technicznie
 • być wyposażone w pasy bezpieczeństwa
 • posiadać na wyposażeniu gaśnicę z ważnym badaniem okresowym, a w przypadku samochodów przygotowanych do sportu musi to być gaśnica minimum 2 kg lub system gaśniczy
 • klatki bezpieczeństwa w miejscach ewentualnej styczności z ciałem zawodnika muszą być zabezpieczona otuliną ochronną
 • zaleca się aby szkielet drzwi przednich był stalowy
 • podczas prób sportowych muszą być zamknięte szyby i szyberdach
 • kabriolety muszą mieć pałąki przeciwkapotażowe lub półklatki
 • być oznakowane materiałami reklamowymi dostarczonymi przez organizatora

3. Zakazuje się użycia wszelkich urządzeń mechanicznych, koców grzewczych oraz środków chemicznych rozgrzewających opony.

4. Podczas procedury zgłoszeń Organizator może poprosić o dostarczenie różnych materiałów w tym zdjęć aby zaklasyfikować auto do odpowiedniej grupy i klasy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji przepisów w sytuacjach spornych.

6. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: info@drivecup.pl

BADANIE KONTROLNE (BK)

7. Samochody zgłoszone do imprezy muszą być przedstawione do kontroli w miejscu i czasie podanym przez Organizatora i na każde jego żądanie.

8. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu nie zostanie dopuszczony do startu.

9. Auto może być podstawione na BK przez dowolną osobę reprezentującą kierowcę.

10. W czasie badania musi być okazane całe wyposażenie bezpieczeństwa wymagane przez regulamin.

11. Organizator przewiduje jedno badanie techniczne tzw. „roczne” oraz badania wyrywkowe w ciągu sezonu.

PODZIAŁ NA KLASY I GRUPY

12. W samochodach z zapłonem iskrowym, samoczynnym lub sinikiem Wankla pierwotna pojemność silnika będzie mnożona przez odpowiedni współczynnik:

 • doładowanie (turbina lub kompresor) przelicznik 1,6
 • doładowanie (diesel) przelicznik 1,5
 • silnik Wankla przelicznik 1,7
 • silnik Wankla z doładowaniem przelicznik 2,5

13. Samochody są podzielone na grupy według daty wprowadzenia do sprzedaży danej wersji silnikowej.Organizator może przesunąć dany model o +/- jeden rok w uzasadnionych przypadkach.

14. Grupy są podzielone na klasy ze względu na pojemność silnika oraz stopień przerobienia.

15. Samochody nie spełniające wymogów grup 70-90 mogą wystartować w grupie 21.

16. Grupy:

 • GRUPA 70 – auta do 1979 r.
 • GRUPA 80 – auta do 1989 r.
 • GRUPA 90 – auta do 2001 r.
 • GRUPA 21 – od 2002 r.

17. Klasy pojemnościowe:

 • 70 – 1600/2000/2000+ Oryginal/Performance
 • 80 – 1600/2000/2000+ Oryginal/Performance
 • 90 – 1600/2000/3000/3000+ Oryginal/Performance
 • 21 – 1600/2000/2000+ Oryginal/Performance

Klasa ORYGINAL

SILNIK

DOZWOLONE: silnik występujący w danej wersji nadwozia.

ZAPŁON

Dowolny.

UKŁAD CHŁODZENIA

DOZWOLONE: dowolne chłodnice, dowolny wentylator chłodnicy (w tym elektryczny).

UKŁAD ZASILANIA GAŹNIK/WTRYSK

ZABRONIONE: zmiana systemu zasilania silnika.

UKŁAD WYDECHOWY

Seryjny. Oryginalny kolektor wydechowy, niezmieniona średnica układu wydechowego i ilość tłumików.

PRZENIESIENIE NAPĘDU : sprzęgło, skrzynia biegów, mechanizm różnicowy

ZABRONIONE: zmiana ilości przełożeń, skrzynie niesynchronizowane typu „kłowa”.

ZAWIESZENIE

DOZWOLONE: dowolne sprężyny, amortyzatory, silentbloki.
ZABRONIONE: nieseryjne zawieszenie regulowane (wysokość lub twardość).

KOŁA I OGUMIENIE

DOZWOLONE: dowolny rozmiar felgi, dowolny rozmiar opony z homologacją „E”.
ZABRONIONE: wystawanie koła poza oryginalne nadwozie.

UKŁAD HAMULCOWY: tarcze, klocki, hamulec postojowy

DOZWOLONE: dowolny rodzaj tarcz hamulcowych i klocków.
ZABRONIONE: ingerencja w oryginalny hamulec postojowy.

NADWOZIE

ZABRONIONE: stosowanie szyb innych niż szklane, usuwanie seryjnych elementów nadwozia
i zastępowanie ich innymi wykonanymi z materiałów nieoryginalnych, poszerzenie nadwozia.
DOZWOLONE: rozpórki karoserii.

WNĘTRZE

DOZWOLONE: montowanie dowolnych pasów w autach nie posiadających
fabrycznych punktów mocowania pasów (pre 1971).
ZABRONIONE: klatki bezpieczeństwa, fotele kubełkowe, pasy szelkowe
(z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej pre 1971 oraz grupy 90).

AKCESORIA DODATKOWE

DOZWOLONE: dodatkowe wyposażenie nie mające wpływu na osiągi samochodu.

Klasa PERFORMANCE

SILNIK

DOZWOLONE: silnik występujący w danej wersji nadwozia.

ZAPŁON

Dowolny.

UKŁAD CHŁODZENIA

DOZWOLONE: dowolne chłodnice i wentylatory chłodnicy (w tym elektryczne).

UKŁAD ZASILANIA

Dowolny.

UKŁAD WYDECHOWY

Dowolny spełniający wymagania głośności dla danego obiektu.

PRZENIESIENIE NAPĘDU: sprzęgło, skrzynia biegów, mechanizm różnicowy

DOZWOLONE: nieoryginalne skrzynie biegów i mechanizmy różnicowe.

ZAWIESZENIE: sprężyny, amortyzatory, silentbloki

DOZWOLONE: dowolne sprężyny, amortyzatory, silentbloki.

KOŁA I OGUMIENIE

DOZWOLONE: dowolny rozmiar felgi i typ opon.
ZABRONIONE: wystawanie koła poza obrys samochodu.

UKŁAD HAMULCOWY: tarcze, klocki, hamulec postojowy

DOZWOLONE: dowolny rodzaj tarcz hamulcowych, klocków i mechanizmów hamulca ręcznego.

NADWOZIE

ZABRONIONE: szyba przednia inna niż warstwowe szkło klejone.

WNĘTRZE

OBOWIĄZKOWE: W przypadku usunięcia oryginalnej tapicerki wnętrze auta
musi być zabezpieczone aby uniemożliwiało zranienie załogi.

AKCESORIA DODATKOWE

Dowolne.